بررسی سیره رفتاری پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) با همسران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

طلبه سطح 3 تعلیم و تربیت اسلامی جامعه الزهرا(علیها السلام)

چکیده

چکیده
زندگی خانوادگی، یکی از مه مترین پایگا ههای اجتماعی زندگی بشری است و همسران به عنوان دو رکن اصلی
خانواده، باید برای تعالی آن بکوشند. همسرداری مهارتی است که طی آن، زن و شوهر با شناخت کامل از یکدیگر،
می توانند به تمام ابعاد نیازهای یکدیگر پاسخ دهند. امروزه یکی از مهم ترین منشأ اختلافات همسران، نداشتن الگو
برای تبعیت در شیوۀ همسرداری است. اهتمام اسلام به روابط همسران، سبب شده تا کامل ترین الگو در این زمینه
را معرفی کند. پیامبر اسلام(ص) به عنوان سرچشمۀ کمالات بشری، بهترین الگوی رفتاری برای همسرداری تمام
انسا نهاست. به نظر می رسد ا گر زندگی خانوادگی افراد بر اساس سیرۀ نبوی، سامان یابد، عدالت، محبت، همکاری،
گذشت، مدارا، مودت و... بر روابط همسران غالب خواهد شد. در این مقاله سعی شده با روش تاریخی _ تحلیلی، به
سیرۀ رفتاری پیامبر اسلام(ص) با همسران، پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها