بررسی موانع محیطی در تربیت دینی فرزندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش پژوه سطح 3 جامعه الزهرا(علیها السلام) گرایش تعلیم و تربیت اسلامی.

چکیده

چکیده
تربیت دینی به عنوان یکی از ابعاد تربیت، از آغاز اسلام دچار موانعی برای دستیابی به مبانی دینی بوده است. از
جملۀ این موانع، موانع محیطی است که نابهنجاری خانواده، مدرسه، دوستان، اجتماع و محیط طبیعی را شامل
می شود. فرد در تعامل با محیط، رشد م یکند و دچار گرای شهای متفاوت با دین و یا متعارض با آن م یشود. پژوهش
حاضر با توجه به اهمیت عنصر محیط برای متصدیان امر تربیت، به جهت عملکرد موفق در انجام برنام هها، به بررسی
موانع محیطی در تربیت دینی فرزندان م یپردازد و بیانگر این مطلب است که محیط نامناسب، سبب انحراف از مسیر
درستِ تربیت م یشود. بنابراین، با کاوش در این مسئله، در جهت برطرف نمودن موانع و کاستن آسیب ه ای محیط
بر تربیت دینی گام بر م یدارد. روش کار این مقاله، کتابخان های  اسنادی و به شیوۀ توصیفی  تحلیلی و با استفاده از
منابع مورد نیاز تربیتی است.

کلیدواژه‌ها


دوره 1، شماره 1
پاییز وزمستان98
اسفند 1398
صفحه 105-121
  • تاریخ دریافت: 14 اسفند 1400
  • تاریخ پذیرش: 14 اسفند 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 14 اسفند 1400