اصول اخلاقی انتشار مقاله

تعهد نامه انتشارمقاله در دوفصلنامه 
مطالعات تربیتی و روانشناختی خانواده

گواهی اصالت مقاله

اینجانب ...........    نویسنده مسئول مقاله «........ »  بدین وسیله گواهی می‌نمایم که:

1-    این مقاله قبلا در هیچ نشریه ‌ای  اعم از داخلی و خارجی منتشر نشده است.
2-    این مقاله صرفا جهت بررسی و انتشار به دوفصلنامه مطالعات تربیتی و روانشناختی خانواده ارسال شده است و تا پایان بررسی و داوری مقاله و اعلام نظر نهایی از سوی این نشریه، به مجله دیگری ارسال نمی شود و در صورت پذیرش از انتشار آن انصراف نخواهم داد. عدم انصراف پس از ارسال مقاله به ارزیابان (انصراف در موارد خاص با پرداخت هزینه امکان پذیر است).
3-    این مقاله در نتیجه فعالیت‌های پژوهشی اینجانب و همکاران بوده و مطابق ضوابط و رویه معمول، نام منابع استفاده شده و سایر مشخصات درج شده است.
4-     سایر نویسندگان مقاله از ترتیب قرارگیری نام و مشخصات خود در مقاله آگاهی و رضایت کامل دارند.
5-    چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف ادعاهای فوق ثابت شد، عواقب ناشی از آن را می پذیرم.


نام و نام خانوادگی                              تاریخ                                      امضاء