داوران

ردیف نام نام خانوادگی  پست الکترونیکی
1 محمدرضا احمدی m.r.ahmadi@iki.ac.ir
2 معصومه اسماعیلی masesmaeily@yahoo.com
3 احد امیدی omidi.ahad@gmail.com
4 علی بیات sadra71190@gmail.com
5 هادی حسین خانی نائینی h.hosseinkhani@yahoo.com
6 سید حسین حیدری shheidari3274@gmail.com
7 سید مهدی خطیب mahdikhatib@yahoo.om
8 محمود خلیلیان mahmood.20959@yahoo.com
9 محمد دولتخواه dolatkhahi@ki.ac.ir
10 حسین رضائیان بیلندی h.rezaeiyan60@gmail.com
11 محمد زارعی توپخانه mohammad1358z@gmail.com
12 سید عباس ساطوریان sabbas61@gmail.com
13 محمد رضا سالاری فر msalarifar@rihu.ac.ir
14 سعید سالاری مقدم saeedsalari110@gmail.com
15 محمد صادق شجاعی s_shojaei@yahoo.com
16 علی صادقی سرشت sad13566@gmail.com
17 محمد مهدی صفورایی m_safurayi@miu.ac.ir
18 جعفر علیگلی فیروزجاهی firouzjahi@gmail.com
19 مریم السادات فاتحی زاده m.fatehizade@edu.ui.ac.ir
20 محمد فرهوش farhoush.mohammad@gmail.com
21 علی نقی فقیهی an-faghihi@qom.ac.ir
22 جواد مصلحی javadmoslehi1@gmail.com
23 سلملن نعمتی salman.n@chmail.ir
24 مسعود نورعلیزاده mnoor57@gmail.com
25 نجیب الله نوری noori1351@gmail.com
26 عباسعلی هراتیان a.haratiyan@gmail.com
27 جعغر هوشیاری j.houshyari@yahoo.com