الگوی رفتاری حضرت خدیجه کبری(علیها السلام) در ارتباط با همسر داری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

طلبه سطح 3 تفسیر و علوم قرآن جامعة الزهرا(علیها السلام)

چکیده

چکیده
لزوم شناخت الگوی کامل در تعاملات رفتاری همسران، موجب استحکام و بالندگی مهم ترین نهاد جامعه، یعنی
خانواده م یشود. در این گستره، حضرت ا مالمؤمنین خدیجه کبری؟عها؟ به عنوان یکی از بهترین الگوها معرفی می شود.
سیرۀ ایشان در رابطه با همسر، معرف معیار ارزشی در این موضوع است. در این خصوص، از منابع تاریخی _ روایی به
شیوۀ کتابخانه ای بهره برده شده و از روش توصیفی _ تحلیلی، در ارائۀ مطالب، کمک گرفته شده است. در سیرۀ رفتاری
آن حضرت، یافته هایی چون درایت، نواندیشی و معنویت جویی، از مهم ترین اصول ارزشی در انتخاب شریک و همراه
زندگی است. نیکو شوهرداری کردن در هنگام بروز سختی ها و برقراری روابط کلامیِ مورد علاقه با همسر، فرزندپروری،
اطاعت پذیری و نگرش ارزش مدارانه نسبت به همسر، نمون ههایی از جلوه های بارز همسرداری خدیجه کبری(علیها السلام)است.

کلیدواژه‌ها