اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 19
تعداد پذیرش 5
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 6
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 6

آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 5 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 28 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 108 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 58 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 5 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 5 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) روز
درصد پذیرش 26 %