اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 39
تعداد پذیرش 5
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 10
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 10

آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 7 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 36 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 108 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 58 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 7 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 7 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 556 روز
درصد پذیرش 13 %