کاهش جمعیت و تاثیر آن بر روابط انسانی در خانواده و جامعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

طلبه سطح 4 جامعة الزهرا(علیها ا لسلام) و دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم(علیها ا لسلام)

چکیده

چکیده
جمعیت و تغییرات آن، به عنوان رکن اساسی یک جامعه، تأثیر زیادی در رشد یا افول آن دارد؛ به طوری که اقتصاد،
فرهنگ، سیاست و بخش های دیگر جامعه، تحت تأثیر آن قرار م یگیرد. این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی، به
پیامدهای کاهش جمعیت بر روابط انسانی در خانواده و جامعه، پرداخته است. کاهش جمعیت در بخش خانواده،
سبب تغییراتی مانند تغییر شکل خانواده از گسترده به هسته ای، شیوع ت کفرزندی و عوارض ناشی از آن، کاهش
صلۀ ارحام و قطع حمایت های خانوادگی م یشود. و از آنجا که خانواده آیینۀ تما منمای جامعه است؛ کاهش جمعیت
علاو ه بر سطح خانواده، در گستر های وسیع تر، سبب تغییراتی در اجتماع نیز م یشود که این تغییرات عبارت اند از:
از بین رفتن خرده فرهنگ ها، بروز سالمندی جمعیت و عوارض مترتب بر آن، رفاه زدگی و تسلط فرهنگی بیگانگان.

کلیدواژه‌ها


دوره 1، شماره 1
پاییز وزمستان98
اسفند 1398
صفحه 89-104
  • تاریخ دریافت: 14 اسفند 1400
  • تاریخ پذیرش: 14 اسفند 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 14 اسفند 1400
  • تاریخ انتشار: 01 اسفند 1398