اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 71
تعداد پذیرش 29
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 18
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 18

آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 5 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 36 روز
متوسط زمان داوری 10 روز
متوسط زمان پذیرش 150 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 58 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 5 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 5 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 516 روز
درصد پذیرش 41 %