اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 53
تعداد پذیرش 11
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 11
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 11

آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 6 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 36 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 173 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 58 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 6 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 6 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 556 روز
درصد پذیرش 21 %