شاخصه های رفتاری خانواده آرمانی در اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته سطح 3 تاریخ جامعه الزهرا(علیها السلام) دانشجوی دکتری تاریخ اسلام دانشگاه باقرالعلوم(علیه السلام)

2 دانش پژوه سطح 3 تفسیر و علوم قرآن جامعه الزهرا(علیها السلام)

چکیده

چکیده:
زیربنای جوامع، خاستگاه تمدن و فرهنگ تاریخ بشر و کارآمدترین نظام برای تدارک نیازهای روحی و معنوی بشر خانواده است. مراسم، باورها و ویژگی‌های فردی و اجتماعی در خانواده شکل می‌گیرد و این کوچکترین نهاد اجتماعی بهترین زمینه را برای تحول و تثبیت رفتار افراد فراهم می‌آورد. اهمیت خانواده تا بدان جاست که در آموزه‌های اسلامی، مواردی به عنوان شاخصه های رفتاری در راستای موفقیت این رکن مهم اجتماع، ارائه شده است. این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه‌ای و روایی، درصدد پاسخ به این سوال است که شاخصه های رفتاری بارز خانواده آرمانی در اسلام کدامند؟ برای پاسخ ابتدا به جایگاه و اهمیت خانواده در اسلام و تعریف خانواده آرمانی پرداخته شده است. یافته‌ها نشان داد که تربیت نسل، تعاون و همکاری و مساعدت در تکامل یکدیگر، از شاخصه های رفتاری مهم در رسیدن خانواده به نقطه آرمانی هستند.
 
 

کلیدواژه‌ها


دوره 1، شماره 2
بهار وتابستان 99
شهریور 1399
صفحه 35-52
  • تاریخ دریافت: 24 اسفند 1400
  • تاریخ پذیرش: 24 اسفند 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 24 اسفند 1400
  • تاریخ انتشار: 01 شهریور 1399