مؤلفه های فردی و اجتماعی در الگوسازی زن تراز اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی علوم تربیتی مؤسسه امام خمینی؟رح؟، دانش پژوه سطح3

2 کارشناسی ارشد مدرسی معارف دانشگاه تهران، دانش پژوه سطح 3 جامعه الزهرا(سلام الله علیها)

3 دکترای تفسیر تطبیقی دانشگاه قم، دانش آموخته سطح 3 جامعه الزهرا(علیها السلام)

چکیده

اسلام دینی است که بر رشد و تکامل همه جانبه در تمام عرصه‌ها اعم از فردی و اجتماعی تاکید کرده است و زنان به عنوان نیمی از پیکر جامعه بشری کاما تاثیر بسزایی در تحقق این اهداف دارد. در این پژوهش به روش توصیفی. تحلیلی، مهمترین مولفه های فردی و اجتماعی در الگو سازی زنان اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری مورد بررسی قرار گرفته است.
بر اساس بیانات ایشان در ابتدا باید در راستای خودسازی و تقویت ایمان و معنویت، حسن خلق، صبر و قناعت در خویشتن بپردازند. سپس با چنین خودسازی ویژه، رابطه خود با جامعه را تعالی بخشد. در اجتماع و تعالی زن در گزاره‌های اشتغال ، خانه‌داری حجاب و عفاف مطرح است.

کلیدواژه‌ها


دوره 1، شماره 2
بهار وتابستان 99
شهریور 1399
صفحه 121-142
  • تاریخ دریافت: 14 فروردین 1401
  • تاریخ پذیرش: 14 فروردین 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 14 فروردین 1401
  • تاریخ انتشار: 01 شهریور 1399