اهمیت و نقش اخلاق و معنویت در کارآمدی نظام خانواده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانش پژوه سطح دو جامعه الزهرا

چکیده

خانواده به عنوان اولین کانونی که فرد در آن قرار می گیرد، اهمیت زیادی دارد. خانواده تأثیر بسیار فراوانی بر جامعه دارد و تحقق جامعه سالم و کارآمد در پرتو وجود خانواد‌ه‌های سالم و کارآمد امکا‌ن‌پذیر است. اخلاق و معنویت از جمله عواملی هستند که در کارآمدی خانواده نقش دارند، از این رو در این مقاله قصد داریم تا اهمیت و نقش اخلاق و معنویت در کارآمدی نظام خانواده را مورد بررسی قرار دهیم. روش تحقیق حاضر به صورت توصیفی و با استفاده از روش کتابخانه ای یعنی استفاده از تحقیقات و کتب و منابع کتابخانه ای تدوین شده است. در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای سعی در شناخت بهتر مفهوم اخلاق و معنویت و نقش آنها در کارآمدی خانواده ها شده است. روش تحقیق حاضر به صورت توصیفی و با استفاده از روش کتابخانه ای یعنی استفاده از تحقیقات و کتب و منابع کتابخانه ای تدوین شده است. در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای سعی در شناخت بهتر مفهوم اخلاق و معنویت و نقش آنها در کارآمدی خانواده ها شده است.

کلیدواژه‌ها


دوره 2، شماره 3
پاییز و زمستان 99
اسفند 1399
صفحه 85-106
  • تاریخ دریافت: 29 فروردین 1401
  • تاریخ بازنگری: 12 تیر 1401
  • تاریخ پذیرش: 07 شهریور 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 07 شهریور 1401