سبک های فرزند پروری دانشجویان مادر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: نقش جهت گیری مذهبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان‌شناسی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، قم، ایران

2 روانشناسی تربیتی، استادیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

چکیده

سبک های فرزند پروری دانشجویان مادر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: نقش جهت گیری مذهبی 
چکیده:
پژوهش حاضر، به‌منظور پیش‌بینی سبک‌های فرزند پروری والدین، بر اساس جهت‌گیری مذهبی آن‌ها صورت گرفت. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود و جامعه آماری آن شامل دانشجویان خانم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1399 بودند. نمونه‌ای با حجم 101 نفر خانم متأهل و دارای فرزند، به‌صورت نمونه در دسترس و داوطلب از بین آن‌ها انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌های جهت‌گیری مذهبی آلپورت و سبک‌های فرزند پروری دیانا بامریند استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون هم‌زمان در نرم‌افزار SPSS نسخه 22، استفاده شد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن بود که جهت‌گیری مذهبی بیرونی، سبک فرزند پروری سهل‌گیرانه را پیش‌بینی می‌کند. جهت‌گیری مذهبی درونی پیش‌بینی کننده سبک فرزند‌پروری مستبدانه بود. جهت‌گیری مذهبی در دو سطح درونی و بیرونی، پیش‌بینی کننده سبک‌ فرزند پروری مقتدرانه نبود.
واژه‌های کلیدی: جهت‌گیری مذهبی درونی؛ جهت‌گیری مذهبی بیرونی؛ سبک‌ فرزند پروری مقتدرانه؛ سبک‌ فرزند پروری مستبدانه؛ سبک‌ فرزند پروری سهل‌گیرانه.

کلیدواژه‌ها


دوره 2، شماره 3
پاییز و زمستان 99
اسفند 1399
صفحه 45-59
  • تاریخ دریافت: 02 اردیبهشت 1401
  • تاریخ بازنگری: 09 تیر 1401
  • تاریخ پذیرش: 07 شهریور 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 07 شهریور 1401