اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

خانم دکتر زهره برقعی

مدیر جامعه الزهرا س

fpesjz.ac.ir

سردبیر

حجت الاسلام حسین رضائیان بیلُندی

روان شناسی دانشجوی دکتری روان شناسی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

h.rezaeiyan60gmail.com
0000-0003-3358-1422

اعضای هیات تحریریه

خانم دکتر معصومه اسماعیلی

گروه مشاور استاد دانشگاه عللامه طباطبائی

masesmaeilyyahoo.com

خانم دکترمریم السادات فاتحی زاده

گروه مشاوره استاد گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی، دانشگاه اصفهان

m.fatehizadeedu.ui.ac.ir

حجت الاسلام دکتر محمد مهدی صفورایی

روانشناسی دانشیار، روانشناسی تربیتی، جامعه المصطفی العالمیه

safurayigmail.com

حجت الاسلام دکتر علی نقی فقیهی

علوم تربیتی دانشیار دانشگاه قم

an-faghihiqom.ac.ir

حجت الاسلام دکتر محمدرضا احمدی

روانشناسی تربیتی استادیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

m.r.ahmadiiki.ac.ir

حجت الاسلام دکتر هادی حسین خانی نائینی

روانشناسی تربیتی استادیار، گروه علوم تربیتی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

h.hosseinkhaniyahoo.com

حجت الاسلام دکتر محمدرضا سالاری فر

روانشناسی استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

msalarifarrihu.ac.ir

حجت الاسلام دکتر محمد صادق شجاعی

روانشناسی استادیار، عضو هیأت علمی پژوهشگاه بین المللی المصطفی(ص)، و عضو گروه روان شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

psyalmustafagmail.com

حجت الاسلام دکتر محمد دولتخواه

روانشناسی تربیتی استادیارموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، عضو هیئت علمی گروه روانشناسی موسسه و مدیر گروه مشاوره دانشگاه معارف

dolatkhahiki.ac.ir

مدیر داخلی

خانم زهرا حیدری

دانتشجوی ارشد مطالعات زن و خانواده ، کارشناس نشریات

zheydari.64gmail.com